TRUYỆN "ĐOẠN TRƯỜNG"
斷腸述文

"PAST M/Đ", ("$ cho c/s"): "Năm ny sang năm kia đều giống hệt-y nhau, hễ gần tn nin th trong nước bọn bồi-bt cho c/s lại b-b lập lại lập đi mảng thng-tin..." ............................................. (@ "X-giao (Social)")
(@ "X-giao (Social)") ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... "PAST M/Đ", ("Việt-kiều"): "ng Xi Jinping, (m Hn-Việt, "Tập Cận Bnh"), khi sang tiếp-quản Việt Nam ngy 21 thng 12 năm 2011 kh lu trước khi ng chnh-thức nhận chức..."Giới-thiệu Đoạn Trường thuật-văn 斷腸述文 斷腸新聲 Đoạn Trường tn-thanh Lin-lạc & Giao-dịch X-giao (Social) Bản-quyền

Thường nghe, tn-thanh ...

Bản "Đoạn Trường thuật-văn" dy ...

Bản "斷腸述文" dy ...

Dựa theo cc bản ...

Dựa theo cc bản ...

Sch bảo-đoan bảy ...

Xin vui lng dng ...

TTV(V)2005 ...

MAKE YOUR DONATION TO "DOANTRUONGTHUATVAN.COM"

We Thank Your Visit With This BONUS. Please Come Back, And Bring Your Friends, Too!

2015-T(NC)N

alternate site