TRUYỆN "ĐOẠN TRƯỜNG"
斷腸述文

"CC TIẾNG TRNH DNG" ... ... ... "Việt-ngữ cặn-b tiếng" l những từ hoặc cụm từ trong tiếng Việt m trong nhận-định của chủ-nhn doantruongthuatvan.com đ được "sng-tạo" ra bởi những bộ c khng chứa-đựng cht hiểu-biết g về ngn-ngữ ng-b... ............................................. (@ "X-giao")
(@ "X-giao") ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... "(&+)" ... ... ... "Gian-tế tay-sai mi-quốc tiếng" l những tiếng được bọn lm gian-tế & tay-sai & mi-quốc (& vn vn & vn vn) tạo-chế rồi đem ra đặt-gi vo ngn-ngữ một cch như thật v-tư, kỳ thật l dng thng-điệp cho ngoại-bang...
Giới-thiệu Đoạn Trường thuật-văn 斷腸述文 斷腸新聲 Đoạn Trường tn-thanh Lin-lạc & Giao-dịch X-giao Bản-quyền

Thường nghe, tn-thanh ...

Bản "Đoạn Trường thuật-văn" dy ...

Bản "斷腸述文" dy ...

Dựa theo cc bản ...

Dựa theo cc bản ...

Sch bảo-đoan bảy ...

Xin vui lng dng ...

TTV(V)2005 ...
.

2015-T(NC)N