TRUYỆN "ĐOẠN TRƯỜNG"
斷腸述文

"CC TIẾNG TRNH DNG" ... ... ... "Việt-ngữ cặn-b tiếng" l những từ hoặc cụm từ trong tiếng Việt m trong nhận-định của chủ-nhn doantruongthuatvan.com đ được "sng-tạo" ra bởi những bộ c khng chứa-đựng cht hiểu-biết g về ngn-ngữ ng-b... ............................................. (@ "X-giao (Social)")
(@ "X-giao" (Social)) ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... "(&+)" ... ... ... "Gian-tế tay-sai mi-quốc tiếng" (...) l những tiếng được bọn lm gian-tế & tay-sai & mi-quốc (& vn vn & vn vn) tạo-chế rồi đem ra đặt-gi vo ngn-ngữ một cch như thật v-tư, kỳ thật l dng thng-điệp cho ngoại-bang...Giới-thiệu Đoạn Trường thuật-văn 斷腸述文 斷腸新聲 Đoạn Trường tn-thanh Lin-lạc & Giao-dịch X-giao (Social) Bản-quyền

Thường nghe, tn-thanh ...

Bản "Đoạn Trường thuật-văn" dy ...

Bản "斷腸述文" dy ...

Dựa theo cc bản ...

Dựa theo cc bản ...

Sch bảo-đoan bảy ...

Xin vui lng dng ...

TTV(V)2005 ...

MAKE YOUR DONATION TO "DOANTRUONGTHUATVAN.COM"

We Thank Your Visit With This BONUS. Please Come Back, And Bring Your Friends, Too!

2015-T(NC)N

Free Web Counters
Web Counter

shopify analytics ecommerce
tracking
Free counter and stats for your website on www.motigo.com